Ünvanı:

Yrd. Doç. Dr.

Adı Soyad:

Ebru KÜLEKÇİ

Doğum Yeri ve Tarihi:

Gaziantep - 1987

Bölüm:

İlköğretim Bölümü

E-Posta: ebrukulekci @ kilis.edu.tr

İletişim:

İş : 0 348 814 26 66 - Dahili: 1720

AKADEMİK GELİŞİM ÜNİVERSİTE YIL

Lisans

Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği - Gaziantep Üniversitesi

2009

Yüksek Lisans

-

-

Doktora

Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Yönetimi Teftiş Planlama ve Ekonomisi (Bütünleşik Doktora) - Gaziantep Üniversitesi

2009 - 2015

Yrd. Doç. Dr

 

 

Doç. Dr

 

Prof. Dr.

AKADEMİK GÖREVLER
Yrd. Doç. Dr. Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü 2015 - Devam Ediyor

Arş. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü

2009 - 2015

İDARİ GÖREVLER
 • Üniversite Stratejik Plan Komisyon
2010- Devam Ediyor
 • İlköğretim Bölümü Bologna Koordinatörü
2010- Devam Ediyor
 • İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Farabi Koordinatörü
2010- Devam Ediyor
 • Sınıf Öğretmenliği Okul Deneyimi- Öğretmenlik Uygulaması Koordinatörü
2010- Devam Ediyor
YABANCI DİL BİLGİSİ

İngilizce

 • KPDS: 73
 • ÜDS: 67.5
EĞİTİM VE ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİ (Verdiği Dersler, Tez Yönetimi)
 
YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ
 
DAHA ÖNCE ÇALIŞTIĞI KURUMLAR
 
AKADEMİK İLGİLERİ
 • Örgütsel Davranışlar
 • Yükseköğretimde Yeniden Yapılanmalar.
 • Yönetimde Kadınlar
 • Kalite Güvencesi ve Akreditasyon
 • Yükseköğretimde Bologna Süreci
 • Sosyal Sorumluluk Temelli Liderlik
SUNUMLAR VE ÇALIŞTAYLAR

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

Özgan, H., Çetin, B. & Külekçi E. (2011). İlköğretim Kademesinde Görev Yapan Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Düzeyinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 11(17). 69-84.

Külekçi, E. ve Bulut, L. (2012). “Türkiye ve ABD’deki Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Sistemlerinin Karşılaştırılması.” Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 1(2).

Arslantaş, H.İ, Özkan, M., Külekçi, E. (2012) “Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Akademik Başarı Düzeylerinin Bazı Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi” Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 39.

Külekçi, E. (2013). "4+4+4 Eğitim Sistemi Kapsamında Birleştirilmiş Sınıf Uygulamasına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi" Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, Cilt:2, Sayı:2.

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

Özgan, H., Külekçi, E., Özkan, M. (2012). “Öğretim Elemanlarının Örgütsel Sinizm ile Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.” International Online Journal Of Educational Science, 4(1), 196-205.

Özgan, H., Külekçi, E., (2012). "Öğretim Elemanlarının Sessizlik Nedenleri ve Üniversitelerine Etkileri" E-International Journal of Educational Research, 3 (4), 33-49.

Külekçi, E. & Özgan, H. (2015). Adaptatıon Of The Socially Responsible Leadership Scale To Turkish: A Validity And Reliability Study. The Journal Of International Education Science. 2(3). pp: 61-82.

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER:

Külekçi, E. & Bulut, L. (2010). Türkiye ve ABD’deki Öğretmen Yetiştirme Sistemlerinin Karşılaştırılması. International Conferance On New Trends In Education and Their Implications. 11-13 Kasım 2010. Antalya – Türkiye.

Yıldırım F. ve Külekçi, E. (2013). Öğretmen Adaylarının Yeterlik Düzeylerinin Belirlenmesi (Kilis 7 Aralık Üniversitesi Örneği). I. Uluslararası Muallim Rıfat Kilis ve Çevresi Sempozyumu. 16-17 Mayıs 2013. Kilis 7 Aralık Üniversitesi.

Özgan, H. ve Külekçi, E. (2014) Sosyal Sorumluluk Temelli Liderlik Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları. I st  Eurasian Educational Research Congress 24-26 Nisan 2014. İstanbul Üniversitesi.

Külekçi, E., Dilek, H. & Tıkman, F. (2015). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Metafor Algıları. I st  Eurasian Educational Research Congress 8-10 Haziran 2015. Hacettepe Üniversitesi.

ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA ÖZET OLARAK BASILAN BİLDİRİLER

Özgan, H., Külekçi, E. & Özkan, M. “Öğretim Elemanlarının Örgütsel Sinizm ile Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. VI. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi. 16-17 Nisan 2011. K.K.T.C.-Gazi Mağusa.

Özkan, M., Külekçi, E. “Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Akademik Başarı Düzeylerinin Bazı Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi” VI. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi. 16-17 Nisan 2011. K.K.T.C.-Gazi Mağusa.

Özgan, H. ve Külekçi, E. “Öğretim Elemanlarının Sessizlik Nedenleri Ve Örgüte Etkileri.” 7. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi. 24-26 Mayıs 2012. Malatya-İnönü Üniversitesi.

Külekçi, E. ve Öztürk, M. "İlköğretim Kademesinde Görev Yapan Öğretmenlerin Değer Yargılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi" 21. Eğitim Bilimleri Kongresi. 12-14 Eylül 2012. İstanbul-Mamara Üniversitesi.

Külekçi, E. ve Özgan, H. (2014). Üniversite Öğrencilerinin Algılarına Göre Sosyal Sorumluluk Alanında Görev Alma Nedenleri ve Sonuçları. 9. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi. 08-10 Mayıs 2014. Siirt Üniversitesi.

Toprak, M. ve Külekçi, E. (2015). Milli Eğitim Şuralarının Katılım, Temsiliyet ve Şeffaflık İlkeleri Bağlamında Değerlendirilmesi. 10. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi. 07-09 Mayıs 2015. Gaziantep Üniversitesi.

ÜYESİ OLDUĞU BİLİMSEL / MESLEKİ KURULUŞLAR
 • EYEDDER (Okul ve Eğitim Yöneticileri ve Denetçileri Araştırma ve Geliştirme).
 • TUBİTAK – ARBİS
 • EYUDER (Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği)
ÖDÜLLER
 • TUBİTAK- 2211 Yurt İçi Doktora Bursu
BİLGİSAYAR BECERİLERİ
 • SPSS
 • LISREL
 • NVİVO