Ünvanı:

Yrd. Doç. Dr.

Adı Soyad:

Veli BATDI

Doğum Yeri ve Tarihi:

Kahramanmaraş/Pazarcık - 1976

Bölüm / ABD :

Eğitim Bilimleri Bölümü / Eğitim Programları ve Öğretim

E-Posta: veb_27@hotmail.com

İletişim:

İş : 0 348 814 26 66 - Dahili: 1735

AKADEMİK GELİŞİM ÜNİVERSİTE YIL

Lisans

Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İngilizce Öğretmenliği Bölümü

2003

Yüksek Lisans

Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı

2010

Doktora

Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı

2013

AKADEMİK GÖREVLER
Yrd. Doç. Dr. Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

2015

Doç. Dr.    
Prof. Dr.    
İDARİ GÖREVLER
 • ÖSYM Kilis İl Sınav Koordinatörü
(2016-2017)
 • Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığı
(2016-2017)
 • Görev Alanları:
Öğrenci Konseyi Seçimi (2016-2017)
Bologna (2016-2017)
Erasmus (2016-2017)
Farabi (2016-2017)
Mevlana (2016-2017)
YABANCI DİL BİLGİSİ

İngilizce

EĞİTİM VE ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİ (Verdiği Dersler, Tez Yönetimi)

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

T+U

Krd

Öğrenci
Sayısı

 

 

2015-2016

 

Güz

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

2+0

2

80

Eğitim Programlarında Yeni Yaklaşımlar

2+0

2

22

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

2+2

3

57

Öğretmenlik Uygulaması-I

2+6

5

6+6

Okul Deneyimi

1+4

3

6

 

Bahar

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

2+0

2

65

Eğitim Programlarında Yeni Yaklaşımlar

2+0

2

30

Öğretmen Yeterlikleri

2+0

2

30

Öğretmenlik Uygulaması-II

2+6

5

6+5

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:
Yabancı dil ağırlıklı liselerde okutulan İngilizce ders kitabının etkili kullanılabilmesi için taşıması gereken özelliklere ilişkin öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi (Elazığ ve Diyarbakır illeri örneği)
Yrd. Doç. Dr. Ramazan ÖZBEK

Doktora Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:
İngilizce öğretiminde işbirlikli öğrenme destekli eğitsel eğlenceli etkinliklerin öğrencilerin öz-yeterlik becerileri, öz-düzenleme stratejileri, üstbilişsel becerileri, motivasyonları ve akademik başarılarına etkisi.
Doç. Dr. Çetin SEMERCİ

DAHA ÖNCE ÇALIŞTIĞI KURUMLAR

Karşıyaka Lisesi/Elazığ/ 2003-2005
Kovancılar Anadolu Lisesi/Elazığ/ 2005-2006
Fatih İlköğretim Okulu/Diyarbakır/ 2006-2007
Cumhuriyet Anadolu Lisesi/Elazığ/ 2007-2014
Elazığ Anadolu Lisesi Pansiyonu Belletici Öğretmeni/Elazığ/ 2003-2005 / 2008-2014
Cumhuriyet Kız Anadolu İ.H. L./ Elazığ- 2015

AKADEMİK İLGİLERİ
 
SUNUMLAR VE ÇALIŞTAYLAR

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER (SCI/SCI-Expanded/SSCI/AHCI&ERIC)

Batdı, V. (2017). Eğitlence uygulamalarının akademik başarıya etkisi: meta-analitik bir çalışma. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37(1), 47-62. (Indexed in ISI-Thomson Reuters)

Batdı, V. (2016). Türkiye’deki almanca öğretmenlerinin hizmet-içi alan eğitimine ilişkin görüşleri ile üstbilişsel farkındalık düzeyleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(4), 796-816 doi:10.16986/HUJE.2016016430. (Emerging Sources Citation Index-ESCI).

Batdı, V. & Semerci, Ç. (2016). The effect of educational entertaining activities supported with co-operative learning in teaching English.  Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(2), 493-510 (Indexed in ISI-Thomson Reuters)

Batdi, V. & Elaldı, Ş. (2016). The levels of german teacher trainers working in Turkey regarding Reigeluth’s organizational strategies. Journal of Education and Learning, 5(4), 63-77 (Indexed in ERIC).

Elaldı, Ş. & Batdı, V. (2016). Comparing effects of different applications on pre-service teachers: a meta–analysis. Journal of Education and Training Studies. 4(7), 70-81. URL: http://dx.doi.org/10.11114/jets.v4i7.1456 (Indexed in ERIC).

Batdı, V. (2015). A meta-analytic study concerning the effect of computer- based teaching on academic success in Turkey. Educational Sciences: Theory & Practice. 15(5), 1271-1286. doi: 10.12738/estp.2015.5.2491. (Indexed in SSCI).

Batdı, V. & Batdı, H. (2015). Effect of creative drama on academic achievement: a meta-analytic and thematic analysis. Educational Sciences: Theory & Practice. 15(6), 1459-1470. doi: 10.12738/estp.2015.6.0156 (Indexed in SSCI).

Batdı, V. (2015). A meta-analysis study of mind mapping techniques and traditional learning methods. Kamla-Raj 2015 Anthropologist, 20(1,2), 62-68. (Indexed in SSCI).

Semerci, Ç. & Batdı, V. (2015). A meta-analysis of constructivist learning approach on learners’ academic achievements, retention and attitudes. Journal of Education and Training Studies. 3(2), 171-180. URL: http://dx.doi.org/10.11114/jets.v3i2.644. (Indexed in ERIC).

Batdı, V. (2015). The effect of pedagogical training on prospective teachers’ critical thinking skills. Educational Research and Review, 10(8), 1243-1248. doi: 10.5897/ERR2015.2104. (Indexed in ERIC).

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA (PROCEEDINGS) BASILAN BİLDİRİLER

Batdı, V. (2012). Determining teachers’ self-efficacy beliefs in educational internet use. AWERProcedia Information Technology & Computer Science, 2, 101-108.

Akpınar, B., Özdaş, F., Yıldırım, B., & Batdı, V. (2013). The analysis of the effects of olfactive stimulus in learning in context of educational technology. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 103, 954-962.

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

Batdı, V. ve Özbek, R. (2010). Yabancı dil ağırlıklı liselerde okutulan İngilizce ders kitabının etkili kullanılabilmesi için taşıması gereken özelliklere ilişkin öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi (Elazığ ve Diyarbakır İlleri Örneği). Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, 9(1), 85-95.

Semerci, Ç. ve Batdı, V. (2012). Yabancı dil öğretiminde e-öğrenmeye ilişkin öğrenci görüşleri: bir durum çalışması. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 459-478.

Batdı, V. ve Semerci, Ç. (2012). Derslerde istasyon tekniği uygulamasının yansıtıcı sorgulaması. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 190-203

Batdı, V. ve Semerci, Ç. (2012). Şarkıların yabancı dil becerilerini geliştirmedeki etkililiğine ilişkin öğrenci görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(4), 126-133.

Batdı, V. (2013). Evaluation of teachers’ views about the affective domain of the high school new English curriculum in Turkey. Mediterranean Journal of Educational Research, 14a, 221-28.

Batdı, V. (2013). İşbirlikli öğrenmenin yabancı dil öğretimindeki önemine ilişkin öğretmen görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(1), 158-165.

Batdı, V. (2014). Harmanlanmış öğrenme ortamlarının öğrencilerin akademik başarılarına etkisi: bir meta-analiz çalışması. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(1), 287-302.

Batdı, V. (2016). Bloom’un programın ögelerine dayalı değerlendirme modeli bağlamında İngilizce öğretim programının çoklu analizi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5, 178-191.

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER:

Batdı, V. ve Özbek, R. (2010). İlköğretim yabancı dil öğretiminde konuşma becerilerinin geliştirilmesinde İngilizce ders kitaplarının etkililiği. e-Journal of New World Sciences Academy Education Sciences,  5(3), 892-902.

Akpınar, B., Batdı, V. ve Dönder, A. (2013). İlköğretim öğrencilerinin fen bilgisi öğrenimine yönelik motivasyon düzeylerinin cinsiyet ve sınıf değişkenine göre değerlendirilmesi. Cumhuriyet International Journal of Education, 2(1), 15-26.

Batdı, V. (2014). Kavram haritası tekniği ile geleneksel öğrenme yönteminin kullanılmasının öğrencilerin başarıları, bilgilerinin kalıcılığı ve tutumlarına etkisi: bir meta-analiz çalışması. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 42, 93-102.

Batdı, V. (2014). A meta-analysis study comparing problem based learning with traditional instruction. Electronic Journal of Social Sciences. 13, 346-364.

Batdı, V. (2014). Etkinlik Temelli Öğrenme Yaklaşımının Akademik Başarıya Etkisi (Meta-analitik ve tematik Bir çalışma). e-International Journal of Educational Research, 5(3), 39-55.

Batdı, V. (2015). Analysis of teachers’ views regarding web-sites prepared by students in the computer departments of vocational high schools using the Rasch Measurement Model. International Journal of New Trends in Arts, Sports &Science Education, 4(1), 8-17.

Batdı, V. (2015). A Meta-Analytic Study Regarding the Effect of MIT on Achievement, Attitude and Retention, Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 10(7), 197-218, doi:http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.8267.

Batdı, V. & Elaldı, Ş. (2015). Analysis of high school geography curriculum activities through rasch measurement model and nvivo. Journal of Education and Sociology. 6(2), 127-139. doi: 10.7813/jes.2015/6-2/28.

Akpınar, B., Batdı, V., Yıldırım, B., Kuloğlu, A. & Özeren, E. (2016). Mobile phone use at school as an element of hidden curriculum: m-hidden curriculum. International Journal of Learning and Teaching, 2(1), 39-42. 

Batdı, V. (2016). Metodolojik çoğulculukta yeni̇ bi̇r yöneli̇m: çoklu bütüncül yaklaşım. Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 50, 133-147.

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER:

Doğan, Y., Batdı, V. ve Akpınar, B. (2011). Öğretmenlerin web kullanım amaçlarının belirlenmesi. 9. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi’nde sunulan bildiri. Bakü-Azerbaycan, 16-17 Haziran. 

Semerci, Ç. & Batdı, V. (2011). The evaluation of the primary education fourth and fifth grades English coursebooks with regard to teachers’ views. Paper presented at the 1st International Congress on Curriculum and Instruction. Anadolu University, Eskişehir, Turkey, October, 05-08. 

Doğan, Y., Batdı, V. & Yıldırım, B. (2012). Teachers’ views on the practice of project–based learning approach in primary school science education. Paper presented at the conference of New Perspectives In Science Education, Florence, Italy, 8-9 March.

Akpınar, B., Batdı, V., Benzer, A., İ., Tan, Ç. & Karahan, O. (2013). The problems regarding the use of internet technology in engineering education in Turkey. Paper presented at the International Academic Conference on Education, Teaching and E-learning. Prague, Czech Republic, October, 17-18.

Kuloğlu, A., Karahan, O., Batdı, V., Aydemir, H. & Akmençe, A. E. (2014). Compilation on metacognition concept. Paper presented at the conference of New Perspectives In Science Education, Florence, Italy, 20-21 March.

Özdaş, F., Akpınar, B., Batdı, V., Karahan, O. & Yıldırım, B. (2014). The whole human being paradigm and holistic curriculum approach. Paper presented at the conference of New Perspectives In Science Education, Florence, Italy, 20-21 March.

Özdaş, F. & Batdı, V. (2015). The effect of project-based learning on retention, achievement, attitudes and English teaching (a meta-analytic thematic and experimental comparison). Paper presented at The 3rd International Congress on Cirriculum and Instruction. Adana University, Faculty of Educational Sciences,  October 22-24, 2015 Adana, Turkey. 

Batdı, V., Semerci, Ç. ve Arslan, A. (2016). Araştırma temelli öğrenmenin öğrenenlerin başarılarına etkisine ilişkin karşılaştırmalı bir analiz. 3rd International Eurasian Educational Research Congress (3. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi)’nde sunulan sözlü bildiri. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 31 Mayıs-3 Haziran, Muğla.

Batdı, V., Akpınar, B. ve Öztürk, M. (2016). Farklı uygulamalarla öğretmen adaylarının akademik başarı düzeyleri ve öğretim üyelerinin mevcut duruma ilişkin görüşlerinin meta-analitik ve tematik karşılaştırılması. 3rd International Eurasian Educational Research Congress (3. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi)’nde sunulan sözlü bildiri. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 31 Mayıs-3 Haziran, Muğla.

Batdı, V. (2016). Proje tabanlı öğrenmenin akademik başarıya etkisinin çoklu bütüncül yaklaşım bağlamında değerlendirilmesi. 4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi’nde (ICCI/EPOK-2016) sunulan bildiri. 27-30 Ekim, Belek, Antalya.

Batdı, V. (2016). Çoklu zekâ kuramının akademik başarıya etkisinin çoklu bütüncül yaklaşımla karşılaştırmalı analizi. 4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi’nde (ICCI/EPOK-2016) sunulan bildiri. 27-30 Ekim, Belek, Antalya.

ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA ÖZET OLARAK BASILAN BİLDİRİLER

Batdı, V. ve Semerci, Ç. (2011). İlköğretim 4. ve 5. sınıf İngilizce ders kitaplarındaki metin seçimine ilişkin öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi. 10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu’nda sunulan bildiri. Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, 5-7 Mayıs.

Semerci, Ç. ve Batdı, V. (2012). İngilizce ders kitaplarının (4.-8. Sınıflar) Rasch Ölçme Modeliyle değerlendirilmesi. 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu’nda sunulan bildiri. Recep Tayip Erdoğan Üniversitesi, 24-26 Mayıs, Rize.

KİTAP BÖLÜMÜ

Batdı, V. (2016). Web-tabanlı öğretim ve akademik başarı: meta analitik ve tematik bir karşılaştırma. Ö. Demirel ve S. Dinçer. (Editörler). Eğitim Bilimlerinde Yenilik ve Nitelik Arayışı. Ankara: Pegem A Yayınclılık, ss. 107-128.

KATILDIĞI SEMİNERLER

 • Anı Yayıncılık Eğitim ve Danışmanlık tarafından 27-28 Haziran 2013 tarihlerinde düzenlenen Meta Analiz çalıştayı. Anı Eğitim ve Danışmanlık. Ankara.
 • NAM Nitel Araştırma Merkezi. Maxqda ile Nitel Veri Analizi Çalıştayı Katılım Belgesi. (7 Şubat 2015-İstanbul) 

VERDİĞİ KURSLAR

08.09.2014 tarihinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesinde QSR N-VIVO 8, MetaWin ve Comprehensive Meta Analysis (CMA) bilgisayar programlarının tanıtımı ve kullanımına ilişkin kurs

VERDİĞİ SEMİNERLER

05.12.2014 tarihinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesinde QSR N‐VIVO 8, MetaWin ve Comprehensive Meta Analysis (CMA) bilgisayar programlarının tanıtımı ve kullanımına ilişkin seminer

PROJELER

 • Öğretmen Adayları ile Öğretim Üyelerinin Pedagojik Formasyon Eğitimi Ders içeriklerinin Öğrenme Kuramlarına Göre Yöntemsel Çoğulculuk Bağlamında Rasch ve Maxqda ile Karşılaştırmalı Analizi. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, BAP-2015/ Münferit Araştırma Projeleri (MAP), Proje Yürütücüsü, 2015.
 • Drama Yönteminin Meta-Analitik ve Tematik Boyutu İle Öğretmen Adaylarının Yönteme ve Sosyal İletişim Becerilerine ilişkin görüşlerinin Karşılaştırmalı Analizi. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, BAP-2015/ Münferit Araştırma Projeleri (MAP), Proje Yürütücüsü, 2015.
ÜYESİ OLDUĞU BİLİMSEL / MESLEKİ KURULUŞLAR
 • EPÖDER
 • Türk Dünyası Eğitimciler Birliği (TURKDEB)
ÖDÜLLER
 • Teşekkür (Elazığ/MEM)
 • Teşekkür (ÇOMÜ Eğt. Fakt. /Dekanlık)
 • Teşekkür (ÇOMÜ Eğt. Fakt. /İlköğretim ABD)
 • Kilis 7 Aralık Üniversitesi 2015 Yılında SCI/SCI-Expanded/SSCI İndekslerince Taranan Dergilerde Yayımlanan Makaleleri Açısından Öğretim Elemanlarının Sıralanmasında Sosyal Bilimleri alanında birincilik
BİLGİSAYAR BECERİLERİ
 • SPSS
 • Nvivo
 • Maxqda
 • MetaWin
 • CMA (The Comp­rehensive Meta-Analysis) programları