SINIF EĞİTİMİ ANABİLİM DALI


Tarihçe

Gaziantep Üniversitesi’ne bağlı olarak 1998 yılında kurulan Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi bünyesinde sınıf öğretmeni yetiştirmeye başlayan programımız 2007 yılında Kilis 7 Aralık Üniversitesi’nin kurulması ile birlikte bu üniversiteye bağlanmıştır. Merkez kampüsteki Kazancıoğlu binasında eğitim-öğretim faaliyetini sürdürmektedir.

Eğitim Türü (Amaçlar)

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Programının temel amacı; öğrencilere, sınıf öğretmeninin sahip olması gereken temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmaktır. Sınıf Öğretmenliği ABD’nin diğer bir amacı öğretime yönelik pozitif tutumlar geliştiren ve kendi alanında profesyonel becerilere sahip olan öğretmenleri yetiştirmektir. Bu programdan mezun olan öğrencilerin kişisel ve mesleki yaşam açısından kendi öğrencilerine doğru bir modeli sergilemesi, kendi profesyonel gelişimi için alanıyla ilgili yenilikleri takip etmesi ve etkili iletişim becerilerine sahip olması beklenmektedir. Ayrıca bu program, öğrencilerin nasıl öğreneceğini tam olarak anlayan, teknoloji kullanımı konusunda kendine güvenen, problem çözme yeteneğine sahip olan, insan haklarına, demokrasiye ve etiğe önem veren, öğretmenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca bu program, eleştirel düşünme, kişisel yansıma ve öğreten adaylarının profesyonel gelişimine vurgu yapar. Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında Lisans ve Lisansüstü düzeyinde eğitim verilmekte olup, programını tamamlayanlar, ilkokullarda öğretmen olarak görev alabilir.

Program Profili

Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı, öğrencilerin en yeni teknolojileri takip etmeleri ve öğrenmeleri için yüksek nitelikte bir program sunmak ve aynı zamanda uygulamalı ve kuramsal araştırmalara katılımlarını sağlamak için kurulmuştur. Lisans programı, ortak eğitim stratejisi ve uygulama yaparak deneyim kazandırma anlayışına uygun olarak hazırlanmıştır. Böylece eğitim alanındaki yeni tekniklerin kolayca uyarlanması mümkün olacaktır. Program Meslek Bilgisi, Alan Bilgisi ve Genel Kültür alanlarını içermektedir. Bu sebeple öğrencilere ilkokula giden öğrencileri eğitebilecek nitelikte bilgilerle donanımlı öğretmenler kazandırmak amaçlanmaktadır. Sınıf Öğretmenliği lisans programı (Bologna Süreci Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde Birinci Düzey, TYYÇ’de 6. Düzey), mezunlarına ileri düzeyde bilgi, beceri ve yetkinlik gerektiren mesleki uygulama alanlarına, araştırma alanlarına, yüksek lisans ve doktora programlarına geçiş yeterlilikleri kazandıran akademik ağırlıklı bir programdır.

 

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere sınıf öğretmenliği alanında lisans diploması verilir.

Kabul Koşulları

• Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak,

• Yüksek Öğretime Giriş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS)’ndan yeterli puanı almak.

Üst Kademeye Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.

Mezuniyet Koşulları

Programdan mezun olmak için mevcut (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.

İstihdam Olanakları

Sınıf Öğretmenliği ana bilim dalından mezun olanlar, akademik kariyerlerine devam edebilirken, Milli Eğitim Bakanlığı´na bağlı devlet ve özel okullarda öğretmen olarak çalışabilmektedirler. Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciler Sınıf Öğretmenliği alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerine başvuruda bulunabilirler.

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması ilgili yönetmelikler ve bölüm kurulu kararları ile mümkündür. Bununla ilgili duyurular öğrenci işleri ve üniversitemizin web sayfasında duyurulmaktadır. Bununla ilgili daha fazla bilgi almak için lütfen öğrenci işlerinin web sayfasını takip ediniz: http://ogrenciisleri.kilis.edu.tr/

Ölçme ve Değerlendirme

Kilis 7 Aralık Üniversitesi’ndeki programlarda en çok kullanılan eğitim-öğretim yöntemleri aşağıda verilmiştir. Programlar, amaç ve hedeflerine göre, bu listede sıralanan yöntemlerin çoğunu kullanmaktadır. Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalının, hedeflediği program öğrenme çıktılarına ulaşmak için, programın tümünde kullandığı eğitim-öğretim yöntemleri “program öğrenme çıktıları” kısmında, programdaki bir dersle ilgili yöntemler ise “ders tanıtım ve uygulama bilgileri” kısmında yer almaktadır. Kullanılan eğitim-öğretim yöntemlerinden örnekler

• Ders & Sınıf İçi Etkinlikler

• Grup Çalışması

• Okuma

• Ödev

• Proje Hazırlama

• Seminer

• Uygulama

• Sosyal Faaliyet

• Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması

Sınıf öğretmenliği programı süresince öngörülen program öğrenme çıktılarının elde edilip edilmediğini ölçmek için kullanılan yöntemler aşağıda belirtilmiştir. Ders üniteleri ile ilgili çıktılar ise ders tanımının yer aldığı kısımda final notlarına sağladığı katkı ile birlikte gösterilmiştir

· Ara Sınav (Vize)

· Final Sınavı

· Telafi Sınavı (Hastaneden alınacak heyet raporu sonucu, ara sınav yerine yapılan sınav)

· Kısa Sınav

· Ödev Değerlendirme

· Tez Sunma

· Belge Sunma

 

Sınavlar: Öğrencilerin, sınıf öğretmenliği programı müfredatında yer alan her bir ders ünitesinin öngörülen öğrenme çıktılarını elde etmede ne kadar başarılı oldukları, dönem içi etkinliklerle ve her dönem sonunda yapılan final sınavlarıyla ölçülmektedir. Dönem içi faaliyetlerin değerlendirilmesi, yönetmelikle belirlenen lisans programlarındaki bütün dersler için zorunlu değerlendirme yöntemleri olarak en az sayıda ara sınav ve bir ödev içerir. Programlar, eğitim amaç ve hedeflerini sağlamak amacıyla program ve ders düzeyinde sonuçların başarısını ölçmedeki ihtiyaca bağlı olarak dönem içi faaliyetlerde daha fazla değerlendirme yönteminin tanımlanması için teşvik edilmektedir. Her ders için kullanılan değerlendirme yöntemlerinin niteliği ve sayısı, dönem sonu notuna olan katkıları ile birlikte ders açıklamaları bölümlerinde "Ölçme ve Değerlendirme" başlığı altında verilmiştir. Bu düzenlemeler her dönem başında, önceden ilan edilir ve web sitesinde ders tanımları bölümleri yayınlanır. Ara sınav ve final sınavları üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen tarih, yer ve zamanlarda yapılır. Öğrencilerin dönem sonu notları, ara sınav, ödev değerlendirmesi, kısa sınavlar, final sınavı ve varsa diğer değerlendirme sonuçlarına dayanarak öğrencilerin devam şartını sağlamasını da dikkate alınarak öğretim elemanları tarafından verilir. Dönem sonu notunun belirlenmesinde dönem içi faaliyetlerinin katkısı en fazla% 40 olabilir ve final sınavının katkısı Yönetmelikle belirlenen tüm lisans programlarındaki tüm dersler için en az% 40 ve en fazla % 60 olur. Bir ara sınav, ödev, kısa sınav ve / veya final sınavı gerektirmeyen işe yerleştirme gibi dersler, ilgili bölümlerin yönetimleri tarafından belirlenir ve bu dersler için belirli değerlendirme ve not verme yöntemleri yukarıda anlatılan kanallar yoluyla duyurulur. Bu tür faaliyetlerin değerlendirilmesi Senato tarafından belirlenen ilkeler doğrultusunda yapılır ve Başarılı ya da Başarısız olarak değerlendirilir.

Değerlendirme: Bir öğrencinin başarısı her ders için tanımlanan her bir değerlendirme (dönem içi çalışmalar ve final) için öğretim elemanı tarafından değerlendirilir. Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır ve dönem sonunda standart sapma ve sınıfın not ortalaması dikkate alınarak ilkeleri Senato tarafından belirlenen bağıl değerlendirme yöntemi kullanılarak harf notuna dönüştürülür.

 

Son Güncelleme: 2016-10-08 11:53:01
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2021