OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

 

Tarihçe

Gaziantep Üniversitesi’ne bağlı olarak 1998 yılında kurulan Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi bünyesinde okul öncesi öğretmeni yetiştirmeye başlayan programımız 2009 yılında kurulmuş, 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında 40 öğrenci ile eğitime başlamıştır. Bölümün ikinci öğretimi bulunmamaktadır. Program, merkez kampüsteki Kazancıoğlu binasında eğitim-öğretim faaliyetini sürdürmektedir.

Kazanılan Derece
Bu bölüm, 4 yıllık Eğitim Fakülteleri kapsamında, 240 AKTS kredilik lisans derecelendirme sistemine tabidir. Program yeterliliklerini sağlayarak, programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrencilere Okul Öncesi Öğretmenliği alanında Lisans Diploması verilir.

 

Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş veya öğrenci değişimi programlarına başvuru yapabilir. 

 

Üst Kademeye Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.

 

Program Profili

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Programının temel amacı; öğrencilere, okul öncesi öğretmeninin sahip olması gereken temel bilgi beceri davranış ve alışkanlıkları kazandırmaktır. Ayrıca okulöncesi eğitimin dünyadaki ve Türkiye’deki yeri ve önemini vurgulayarak, yaygınlaştırılması ve niteliğinin artırılmasına katkıda bulunabilecek düzeyde öğretmenler yetiştirmektir.

Bunun yanı sıra; bilimsel tutum ve beceriler kazanmış, içinde bulunduğu eğitim süreçleriyle ilgili, çevresine ve topluma karşı sorumluluk duyan, sanatsal, edebî ve kültürel birikime sahip, Atatürk ilkelerine bağlı, demokratik değerleri benimsemiş, milli kültürü özümsemiş, kendini sürekli geliştirebilen araştırmacı, vizyon sahibi kaliteli öğretmenler yetiştirmektir. Bu amaca ulaşmak için Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümünün sorgulayıcı eğitim felsefesi; öğretim ve öğrenme ile bunları bütünleyen ölçme ve değerlendirme süreçlerinde ulusal ve uluslararası gelişmelere, yeniliklere odaklılık, toplumun, kamu ve özel kuruluşların eğitim sorunlarına duyarlılık,bilim üretmede şeffaflık ve paylaşımcılık esaslarına dayanır. 

Okul öncesi öğretmenliği ile ilgili öğretim programlarını, öğretim, strateji yöntem ve teknikleriyle ölçme ve değerlendirme bilgilerine sahip olmak, kullanıp uygulayabilmek. Okul öncesi öğretmenliği ile ilgili özgün bilgi kaynaklarına ulaşabilmek ve bu bilgi kaynaklarını bilimsel bilgi üretimi için kullanabilmek. Okul öncesi öğretmenliği ile ilgili sorunları tanımlayıp, analiz edip, kanıtlara ve araştırmalara dayalı olarak çözüm önerileri geliştirebilmek. Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilmek

 

Program Yeterlilikleri
1- 0-6 yaş arası çocuğun gelişimi ile ilgili alan bilgisine sahip olur.

2- Öğrenme ve öğretme süreci kapsamında, farklı öğretim yöntem ve tekniklerini bilir, kullanır ve öğretim amaçlarından faydalanarak öğrenme-öğretme sürecini geliştirmek için uygun öğrenme ortamı hazırlar.

3- Öğrencilerin gelişimine katkıda bulunacak düzeyde genel kültüre, alanı ile ilgili gelişmeleri takip edecek düzeyde araştırma kültürüne ve yabancı dil bilgisine sahip olur.

4- Eğitim-öğretim ortamındaki öğrencilerin, öğrenmelerini izleme, değerlendirme yapma ve kayıt tutabilme yeterliliklerini kazanır.

5- Okul öncesi eğitim programında ilköğretim birinci sınıf programların kazandırmayı hedeflediği becerilere temel oluşturan amaçları bilir ve buna yönelik etkinliklerde bulunur.

6- Okul öncesi çocuğun fiziksel, bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimini sağlar, gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerini bilir, bu özelliklere uygun etkili planlama ve uygulama yapabilir.

7- Okul öncesi eğitimin amaçlarını, ilkesini bilir, bu ilkelerin hedefleri doğrultusunda hazırlanan çalışmaları uygulama yeterliliği kazanır, Türk Eğitim Sisteminin yapısını bilir.

8- Okul öncesi eğitiminde okul-aile-çocuk etkileşiminin önemini bilir ve aile katılımına yönelik çalışmaları kavrar. 

9- Türkçeyi kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur. 

10- Okul öncesi öğretim kurumlarını tanır, özelliklerini bilir, okul öncesi öğretmeninin sahip olması gereken özelliklere, Atatürk İlke ve İnkılâpları doğrultusunda kültüre sahip olur.

11- Okul öncesi eğitim alanında disiplin içi ve disiplinler arası inisiyatif kullanır ve takım çalışması yapabilir ve yaratıcılık becerisine sahip olur.

12- Okul öncesi eğitimi alanında çalışma süreçlerinde çevre, sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri alır.

13- Mesleki hizmet içi eğitim ve etkinliklere katılmak, kalite çalışmaları ve teknolojik gelişmeleri izler; bilgi, deneyim ve uygulama becerilerine sahip olur.

14- Okul öncesi eğitimi alanında çalışma süreçlerindeki araç-gereç, materyal, malzeme, bilişim araçları ile iletişim teknolojilerini kullanabilir.

15- Okul öncesi eğitim ve çocuk gelişimi alanında çağdaş bilgi ve uygulama becerilerine sahip olur.

Örnekleriyle Mezunların Mesleki Profilleri
Bu program mezunları, KPSS'den gereken puanı almaları durumunda MEB tarafından Okul Öncesi Öğretmeni olarak atanmaktadır. Ayrıca kişi ve kurumlara bağlı özel okullarda sorumlu müdürlük ve öğretmenliğin yanı sıra, özel gereksinimi olan çocuklara yönelik özel eğitim kurumlarında da öğretmen olarak görev yapabilirler.

 

Mezuniyet Koşulları
Programda mevcut olan 240 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek. 

Son Güncelleme: 2016-10-08 11:53:44
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2021