MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI


Matematik Eğitimi Anabilim Dalı tanıtım videosu için tıklayınız.

Tarihçe

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü içerisinde yer alan bir lisans programıdır. İlköğretim Matematik Öğretmenliği lisans programı, 2020-2021 Güz yarıyılından itibaren öğrenci almaya başlayacaktır.

Anabilim dalımızın eğitim programı, ilköğretimin ikinci kademesi için gelecek nesilleri hem ülkemizin hem de çağın ihtiyaç ve gereksinimleri doğrultusunda yetiştirebilecek kapasite ve beceride matematik öğretmenleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Anabilim dalımız, öğrencilerin mesleki bilgi ve deneyimlerinin güçlendirilmesinin yanı sıra, kişisel gelişimlerini destekleyen, yaratıcılıklarını ve sosyal ilişkilerini geliştiren spor, sanat, iletişim ve kültür faaliyetlerine yönlendirilmelerini de önemsemektedir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak/sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Katalogu’nda mevcuttur. Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler bölümde İngilizce olarak verilen dersleri alabilirler. Öğrenci Türkçe dil bilgisi yeterliliğine sahipse Ders Planı’nda belirtilen herhangi bir Türkçe derse kayıt yaptırabilir.

Program Profili

İlköğretim Matematik Öğretmenliği programı 1 Doçent, 2 Dr. Öğr. Üyesi ve 1 Araştırma Görevlisi ile faaliyetlerini sürdürmektedir. İlköğretim Matematik Öğretmenliği lisans programının temel amacı; İlköğretimde görev alacak Matematik Öğretmeni adaylarına alanları ve öğretmenlik formasyonu ile ilgili temel bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır.  Programda, zorunlu olarak; alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi, genel kültür ve uygulama derslerine yer verilmektedir. Ayrıca, öğrenciler seçmeli dersler de almaktadırlar.Dersler kuramsal ve uygulamalı olarak yürütülmektedir. Programdaki kuramsal dersler teknoloji destekli ortamlarda verilmektedir. Uygulamalı dersler ise (Öğretmenlik Uygulaması I, II ve Okul Deneyimi dersleri), Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Uygulama İlköğretim Okulları işbirliği ile Uygulama Öğretim Elemanı ve Uygulama Öğretmeni gözetiminde gerçekleştirilmektedir. Anabilim dalı mezunları Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet ve özel okullarda İlköğretim Matematik Öğretmeni olarak görev alabilecekleri gibi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Ana Bilim Dalı Matematik Eğitimi programı kapsamında yüksek lisans eğitimine devam edebilmektedirler.

Temel Program Kazanımları

 1.          Toplumsal ve bilimsel değerlere uygun mesleki etik anlayışına sahip olma
 2.            Türk eğitim sisteminin amaç, yapı ve işleyişi hakkında bilgi sahibi olma
 3.            Öğretmenlik mesleği ve matematik eğitimi ile ilgili pedagojik bilgiye sahip olma
 4.            Matematik öğrenme ve öğretmede sabırlı, azimli, dikkatli olma, öz güven, öz düzenleme becerilerine sahip olma ve bu özellikleri geliştirebilme
 5.            Her öğrencinin öğreneceğine inanma ve bireysel farklılıkları dikkate alarak öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun kişisel gelişim programları düzenleme
 6.            Öğrencilerin gelişim seviyelerine uygun ölçme ve değerlendirme araçları hazırlama ve bunları kullanarak uygun geribildirimlerde bulunma
 7.            Öğrencilerin matematiği nasıl öğrendiklerine ilişkin doğru ve sağlam anlayış geliştirmelerini sağlama
 8.            Etkili bir matematik eğitimi için modern teknoloji ve çağdaş öğretim metotlarını kullanma
 9.            Matematik eğitiminde ulusal ve uluslararası akademik gelişmeleri takip ederek milli, ahlaki ve kültürel değerlerin süzgecinden geçirerek öğrencilerin bilişsel gelişimine katkıda bulunma
 10.         Matematik eğitimi ile ilgili tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşma
 11.         Sözlü ve yazılı iletişimde Türkçeyi kurallarına uygun, düzgün ve etkili kullanma
 12.         Matematik ve matematik eğitimi tarihi hakkında yeterli bilgiye sahip olma
 13.         Matematiği gerçek yaşam ve farklı disiplinlerle ilişkilendirme ve uygulama becerisine sahip olma
 14.         Matematiksel kavram ve genellemeleri anlama, birbiriyle ilişkilendirme, akıl yürütme becerisine sahip olma
 15.         Bilgiyi üreten, hayatta işlevsel olarak kullanabilen, problem çözebilen, eleştirel düşünen, girişimci, kararlı, empati yapabilen, topluma ve kültüre katkı sağlayan vb. nitelikte bir birey olma ve bu özelliklere sahip öğrenciler yetiştirme
 16.         Kişisel ve mesleki yönden kendisini geliştirmeye yönelik entelektüel meraka sahip olma ve bu yönde faaliyetlerde bulunarak öğrencilere rol model olma

Mezuniyet Koşulları ve Kurallar

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

İstihdam Olanakları

Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciler İlköğretim Matematik Öğretmenliği alanında Lisans derecesini hak edip, İlköğretim Matematik Öğretmeni unvanına sahip olurlar. Mezunlar  Milli Eğitim Bakanlığı ve ona bağlı özel okullarda öğretmenlik yapabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.


Son Güncelleme: 2020-10-06 15:15:15
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2021